รั้วสร้างติดถนนได้ไหม?

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดความหมาย “อาคาร” ว่าหมายถึง “ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด” 

จะเห็นว่ารั้ว ตามความหมายนี้ ถือเป็นอาคาร จึงต้องมีระยะร่นตามกฎหมาย ไม่สามารถสร้างชิดติดแนวถนนได้!!

แต่อย่าเพิ่งร้อนใจครับ กฎหมายควบคุมอาคารยังพอมีการผ่อนผันให้ โดยให้สามารถสร้างได้ แต่ต้องมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร จากระดับทางเท้า หรือถนนสาธารณะ และในเขตกรุงเทพมหานครหากถนนสาธารณะมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร จะยอมให้ก่อสร้างรั้วให้มีความสูงเพียง 2 เมตรเท่านั้น

เพิ่มเติมอีกนิดสำหรับรั้วที่อยู่ตรงมุมถนนสาธารณะ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 กำหนดว่า “รั้วหรือกำแพงกั้นเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักน้อยว่า 135 องศา ต้องปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทำมุมกับเนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กัน”

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ รู้แบบนี้แล้ว ก็น่าจะได้สร้างรั้วกันอย่างสบายใจหายห่วงกันเสียที